Home / Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best u de zorg, begeleiding of dienstverlening te bieden die u van ons mag verwachten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw behandeling, onze voorzieningen of onze service. In dat geval zullen wij er alles aan doen om uw klacht zorgvuldig te behandelen. Uw klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Indien u een klacht hebt kunt u kiezen uit drie verschillende trajecten:
1. Directe aanpak
2. Klachtbemiddeling via de directie
3. Externe klachtenfunctionaris en/of externe geschillencommissie

Als u geen vertrouwen heeft in de directe aanpak, kunt u ook kiezen voor klachtbemiddeling via de directie. Als u in eerste instantie heeft gekozen voor de directe aanpak, kan desgewenst later alsnog worden gekozen voor klachtbemiddeling via de directie. Indien u de uitkomst van dat traject niet juist vindt, is het mogelijk om de klacht bij een externe klachtenfunctionaris neer te leggen zoals onderstaand beschreven.

Ad 1. Directe aanpak

In het kader van directe aanpak kunt u terecht bij de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Op die manier kunt u uw ongenoegen - liefst zo spoedig mogelijk - rechtstreeks bespreken met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin deze directe aanpak niet voldoet. Wanneer het niet lukt om er samen uit te komen of de klachten zij zo ernstig dat het gewenst is van bemiddeling gebruik te maken, dan wel de klachtenfunctionaris te benaderen, kunt u kiezen voor de twee andere mogelijkheden.

Ad 2. Klachtbemiddeling

Indien u gebruik wilt maken van klachtbemiddeling, wendt u zich dan tot de interne klachtenbemiddeling van BigMove, telefoon 020-4004117. Hoofd behandelzaken van BigMove overlegt met u wie het beste de bemiddeling kan uitvoeren. Binnen vijf werkdagen neemt de u toegewezen bemiddelaar contact met u op. De bemiddelaar zal samen met u bekijken wat er het beste aan deze klacht gedaan kan worden. De bemiddelaar kan advies uitbrengen aan het hoofd behandelzaken over mogelijkheden ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. De  directie van BigMove deelt aan u en degene die verantwoordelijk was voor de klachtbemiddeling binnen een maand na ontvangst van het advies schriftelijk mee of zij naar aanleiding van dat advies maatregelen zal nemen en zoja welke.

Ad 3. Externe klachtenfunctionaris en/of geschillencommissie

De derde mogelijkheid betreft de behandeling van klachten door de onafhankelijke externe klachtfunctionaris en/of de externe geschillencommissie. BigMove GGZ heeft zich in verband hiermee verbonden aan de klachten – en geschillenregeling van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). U dient de klacht schriftelijk in. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een bericht dat we uw klacht hebben ontvangen en u kunt kiezen tussen contact met de onafhankelijke klachtfunctionaris of de keus dat u uw klacht neerlegt bij de onafhankelijke geschillencommissie.

De behandeling van de klacht neemt in principe niet langer dan 4 weken in beslag. Als het onderzoek langer duurt, krijgt u hiervan bericht met een reden van de langere onderzoektijd en de nieuwe verwachtte termijn voor een beslissing. Nadat het onderzoek is afgerond, komt de commissie tot een uitspraak. Hierin staat een oordeel over de gegrondheid van de klacht. Een oordeel kan luiden: ongegrond, geheel gegrond of gedeeltelijk gegrond en een motivering hierbij. U krijgt een week na de uitspraak hierover bericht. De

Directie beschouwt het oordeel van de geschillencommissie als bindend en zal de geadviseerde maatregelen overnemen.

Download het klachtenformulier.